ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

รับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (สถาปัตยกรรมภายใน) จำนวน 1 อัตรา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ภูมิสถาปัตยกรรม) จำนวน 1 อัตรา อัตราเลขที่ EP310009 อัตราเงินเดือน 26,250 บาท สำหรับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท และอัตราเงินเดือน 41,000 บาท สำหรับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนตามประกาศคณะฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจให้กรอกใบสมัคร ผ่าน ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU HR e-Recruitment) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2566 (ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ จะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น.)

สอบถามเพิ่มเติม 053-942810 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน

23/05/2566 : กิรดา พุ่มพงษ์