ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)