ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (นโยบายและแผนเชิงรุก)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี เพื่อเข้ารับการคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (นโยบายและแผนเชิงรุก) อัตราเลขที่ S4310015 อัตราเงินเดือน 20,250 บาท จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนตามประกาศคณะฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจให้กรอกใบสมัคร ผ่าน ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU HR e-Recruitment) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 (ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ จะปิดรับสมัคร เวลา 16.30 น.)

สอบถามเพิ่มเติม 0-5394-2810 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน

04/07/2566 : กิรดา พุ่มพงษ์