ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ประชาสัมพันธ์ปฏิทินทุนวิจัย (ข้อมูล ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2566)

ประชาสัมพันธ์ปฏิทินทุนวิจัย
ด้วยงานบริหารงานวิจัยฯ ได้จัดทำปฏิทินทุนวิจัย
(ข้อมูล ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2566)
เพื่อให้สะดวกต่อนักวิจัยในการทราบข่าวการเปิดรับทุนโครงการวิจัย

06/07/2566 : ศิรินันท์ ภักดี