ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ทองท้วม เนื่องในโอกาสได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนการทำวิจัยจาก อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

????คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ทองท้วม
เนื่องในโอกาสได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนการทำวิจัยจาก
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทุนแผนงานการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and Technology Capacity Development Program : IRTC)

ดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง
“การออกแบบและทดสอบชิ้นส่วนรอยต่ออาคารสำเร็จรูปเพื่อป้องกันปัญหาการซึมน้ำและความร้อนจากภายนอก”

07/07/2566 : ศิรินันท์ ภักดี