ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง
เนื่องในโอกาสที่ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
เรื่อง “โครงการบริหารชุดโครงการ จัดการทุนทางวัฒนธรรม
เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2566”

10/07/2566 : ศิรินันท์ ภักดี