ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ
เนื่องในโอกาสที่ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย ภายใต้แผนงานย่อย
พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)

ชื่อโครงการ “ออกแบบโครงข่ายพื้นที่และศิลปะเพื่อการเรียนรู้เมืองลำพูน (เวียงศิลปะหละปูน)”

11/07/2566 : ศิรินันท์ ภักดี