ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ขอแสดงความยินดี

✨ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกท่านที่ได้รับทุนวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2566✨

28/09/2566 : ศิรินันท์ ภักดี