ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน 1 อัตรา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือมัธยมศึกษาตอนปลายทุกสาขาวิชา เพื่อเข้ารับการคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ) อัตราเลขที่ S4310021 เงินเดือน 12,690 บาท จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนตามประกาศคณะฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจให้กรอกใบสมัคร ผ่าน ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU HR e-Recruitment) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 (ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ จะปิดรับสมัคร เวลา 16.30 น.)

สอบถามเพิ่มเติม 0-5394-2810 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน


15/11/2566 : กิรดา พุ่มพงษ์