ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

CMU IDP (Individual Development Plan)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีนโยบายในการจัดทำระบบการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบของแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Proactive Individual Development Plan) ผ่านระบบการศึกษาตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-Lifelong Education) เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย

1. สมรรถนะหลัก (General Competancy)
สมรรถนะพื้นฐานที่บุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัยต้องเรียนรู้ เพื่อเก็บเครดิตในการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล จำนวน 4 หลักสูตร

- CMU-Integrity and Transparency หลักสูตรคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน รายละเอียดหลักสูตร

- Digital Literacy หลักสูตรการเรียนรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล รายละเอียดหลักสูตร

- E-CMU Core Value หลักสูตรค่านิยม E-CMU รายละเอียดหลักสูตร

- Business Acumen หลักสูตรเสริมสร้างความรู้ความเข้าในในองค์กร สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดหลักสูตร

หนังสือขออนุมัติขยายเวลาการอบรมหลักสูตรสมรรถนะหลัก รายละเอียด

----------- ** ขอความร่วมมือลงทะเบียนหลักสูตร 4 หลักสูตร ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ** -----------
ลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตร CMU IDP เลือกเข้าสู่ระบบ (หากยังไม่มีบัญชี ให้สมัครสมาชิก ตามข้อ 3)
คู่มือแนะนำการเข้าเรียนตามหลักสูตร CMU IDP

------------------------------------------------------------------------------------

2. สมรรถนะตามตำแหน่งงาน (Functional Competancy)
สมรรถนะตามสายวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน
กรอบสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ หรือสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ ข้อมูลเพิ่มเติมสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ
สมรรถนะตามตำแหน่งงานบุคลากรสายปฏิบัติการ

------------------------------------------------------------------------------------

3. การสมัครสมาชิกระบบการศึกษาตลอดชีวิต CMU-Lifelong Education

เว็บไซต์ระบบการศึกษาตลอดชีวิต CMU-Lifelong Education
ลงทะเบียนเพื่อสมัครสมาชิก
ขั้นตอนการสมัครสมาชิกและตรวจสอบสิทธิ์

------------------------------------------------------------------------------------

4. ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการอบรมในระบบ E-ARCHCMU

เมื่อท่านเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ แล้วขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลการอบรม พร้อมแนบใบประกาศนียบัตรในระบบ E-ARCHCMU
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการอบรม
------------------------------------------------------------------------------------

5. แนะนำหลักสูตรอบรมในการกรอกแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ

บุคลากรสายปฏิบัติการ สามารถนำหลักสูตรอบรมที่แนะนำกรอกในแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลของท่านได้ ทั้งนี้ หากท่านใดได้รับการอนุมัติแผนเรียบร้อยแล้ว ต้องการปรับปรุงแผน ท่านสามารถปรับปรุงแผนได้ในทุกๆ 4 เดือน
แผนพัฒนาบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567
เว็บไซต์ระบบการศึกษาตลอดชีวิต CMU-Lifelong Education
เว็บไซต์ thaimooc
------------------------------------------------------------------------------------


6. ระบบ CMU IDP

ขอความร่วมมือบุคลากรสายปฏิบัติการ (คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และอยู่ใน 43 ตำแหน่ง ตามสมรรถนะตามตำแหน่งงานบุคลากรสายปฏิบัติการ) ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลผ่านระบบ CMU IDP ระบบ CMU IDP
เส้นทางการรับรอง
เอกสารประกอบการอบรม CMU IDP
คู่มือการใช้งานระบบ CMU IDP (สำหรับผู้ใช้งาน)
คู่มือการใช้งานระบบ CMU IDP (สำหรับผู้ดูแลระบบ)
------------------------------------------------------------------------------------

7. ทักษะของส่วนงาน ในระบบ CMU IDP

แนะนำหลักสูตรตามทักษะของส่วนงาน ในระบบ CMU IDP (บุคลากรสายปฏิบัติการ) ทั้งนี้ หากท่านประสงค์เรียนหลักสูตรอื่นๆที่สอดคล้องกับทักษะดังกล่าว สามารถเรียนได้โดยไม่จำเป็นต้องเรียนตามหลักสูตรที่แนะนำ โดยหากท่านเรียนก่อนการอนุมัติแผนในระบบ CMU IDP สามารถนำใบประกาศมาอับโหลดในผลการพัฒนาได้ (ได้เฉพาะทักษะของส่วนงานและหลักสูตร General Competency เท่านั้น)
รายละเอียดหลักสูตรแนะนำ
------------------------------------------------------------------------------------

8. แนวทางการเรียนรู้ของบุคลากรในกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (พนักงานใหม่)

กำหนดให้กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (พนักงานใหม่ที่บรรจุตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2566) ในช่วงทดลองงาน 1 ปี ต้องเข้าเรียนและสำเร็จวิชา “เป็นเงื่อนไขการต่อสัญญา”
หนังสือแจ้งการเรียนรู้ของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (พนักงานบรรจุใหม่)
แนวทางการเรียนรู้ของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (พนักงานบรรจุใหม่)
------------------------------------------------------------------------------------

9. หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาตามสมรรถนะ

- หลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ (Function Competency for Academic) เข้าเรียนได้ผ่านระบบการศึกษาตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-Lifelong Education) เข้าสู่ระบบการศึกษาตลอดชีวิต โดยเลือกหมวดหลักสูตร Reskill/Upskill และคลิกเลือกแถบเมนู CMU IDP เพื่อเข้าสู่ E-learning Platform
รายละเอียดหลักสูตรสมรรถนะการจัดการเรียนรู้


สอบถามเพิ่มเติม
คุณณัฐณิชา ดวงดี 053-942805
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-943695-6
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-943115

22/12/2566 : ณัฐณิชา ดวงดี