ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal”

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal” ซึ่งเป็นวารสารที่วิชาการฉบับราย 3 เดือน จัดทำ 4 ฉบับต่อปี ได้แก่ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม, ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน, ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน และฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม และมีการเผยแพร่ในรูปแบบวารสารรูปเล่ม และวารสารอิเล็กทรอกนิกส์ (E-journal) เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.thailand.or.th/THPJournal ความละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้นั้น
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งบทความได้ที่ https://thpjournal.thaihealth.or.th/ หรือช่องทางอีเมล thpj@thaihealth.or.th

01/02/2567 : สุรีรัตน์ แสงประทีป