ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างเหมาเขียนแบบด้วยโปรแกรม Building Information Modeling (BIM) อาคารสนับสนุนกลาง (ซักฟอกและ CSSD) อาคาร Boiler โครงการออกแบบอาคารสนับสนุนการบริการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

.

27/11/2566 : อมัศญา ประเสริฐสุด