ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตงาน(TOR) และเอกสารประกวดราคา จ้างปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ำและเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่นักศึกษาและบุคลากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding20/03/2567 : นันทพร พริ้วขำ