ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ำและเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่นักศึกษาและบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน