ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “Environmental Pollutants and Toxicants Affecting Health: Collaborative Efforts for Improving Quality of Life”

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้สำนักงานโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะผู้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อพัฒนาเป็น Hub of Talents “ศูนย์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม” ได้ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “Environmental Pollutants and Toxicants Affecting Health: Collaborative Efforts for Improving Quality of Life” โดยมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 - 21มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพฯ รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้นั้น
ในการนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://eht.cri.or.th/conference

28/03/2567 : สุรีรัตน์ แสงประทีป