ARCHCMU NEWS

ข่าวสารคณะ

ขอประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการหนึ่งคณะ หนึ่งโครงการต่อยอดความร่วมมือ ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่เวทีโลก (One Faculty One MoU) และโครงการริเริ่มเชื่อมโยงโครงการความร่วมมือ ด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม (Seed International Initiatives) ประจำปีงบ

ด้วย สำนักบริหารนวัตกรรมร่วมกับกองวิเทศสัมพันธ์ ได้กำหนดเปิดรับข้อเสนอโครงการหนึ่งคณะ หนึ่งโครงการต่อยอดความร่วมมือ ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่เวทีโลก (One Faculty One MoU) และโครงการริเริ่มเชื่อมโยงโครงการความร่วมมือ ด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม (Seed International Initiatives) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้คณะและส่วนงานในมหาวิทยาลัยต่อยอดความร่วมมือในระดับนานาชาติกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานชั้นนำในต่างประเทศ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานชั้นนำที่มีข้อตกลงความเข้าใจร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการผลักดันให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือแบบเชิงรุก เพื่อเป้าหมายการก้าวขึ้นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในเวทีโลก และเป็นการเปิดโอกาสให้ส่วนงานได้ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานต่างประเทศ

สำนักบริหารนวัตกรรม จึงขอประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการดังกล่าว โดยคณะ/ส่วนงาน สามารถส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนได้ทางอีเมล imo@cmu.ac.th ตั้งแต่ บัดนี้จนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2567 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่าน QR Code ที่ปรากฏด้านล่าง ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาวณภัทร กระแสร์ญาณ หมายเลขโทรศัพท์ 08 8088 9955 ผู้ประสานงาน

07/06/2567 : สุรีรัตน์ แสงประทีป