พศวีร์ บุญประคอง

Email: possawee.b@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ปฏิบัติหน้าที่

    - งานดูแลโสตทัศนูปกรณ์ hardware และ software
    - งานสนับสนุนการเรียนการสอนแบบปกติ และในรูปแบบ New normal