ศิรินันท์ ภักดี

Email: sirinant.pak@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ปฏิบัติหน้าที่

    - การดำเนินงานด้านการบริหารงานวิจัย และบริการวิชาการในทุกมิติของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
    - การดำเนินงาน วารสารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และส่งเสริม การตีพิมพ์วารสารในฐาน TCI