เขมจิรา แดงอร่าม

Email: kemjira.d@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ปฏิบัติหน้าที่

    - งานรับจ่ายเงินสดย่อยในมือ งานรับเงิน ออกใบเสร็จ และนำเงินฝากธนาคาร
    - งานตั้งเบิกเงินเดือนค่าจ้าง และเงินประจำตำแหน่งบริหารและวิชาการ
    - งานบันทึกการนำส่งเอกสารในระบบติดตามเอกสารนำส่งกองคลัง (MIS)
    - งานตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน และตั้งหนี้ในระบบบัญชี 3 มิติ และตั้งหนี้ เพื่อเบิกจ่ายงานจัดซื้อ จัดจ้างของคณะฯ