ภูดิศ พรหมศรี

Email: pudis.pro@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ปฏิบัติหน้าที่

    - ผู้ดูแลระบบ Website และระบบงานต่างๆ ในเครือ ARCHCMU
    - ผู้ดูแล Social Media ของคณะฯ
    - วิเคราะห์และจัดทำวิทยาการข้อมูล