ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์

รองคณบดี

Email : rattapong.a@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ประวัติการศึกษา / Educations

 • 2007, Architecture Doctorate, Architecture, The University of Hawaii at Manoa

 • 2005, Master of Architecture, Architecture, Illinois Institute of Technology

 • 2001, สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต, สถาบัตยกรรมหลัก, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานทางวิชาการ / Publications

  บทความวิชาการ / research / academic conferences

 • 2022, An Application of the Burra Charter Guidelines to Assess the Physical Status of Traditional Architectural Buildings in the Old Town of Thailand, International Conference on Technology Innovative Educational and Multidisciplinary skills in the 21 st century research, Online, 2022.
 • 2022, รูปแบบพื้นที่กิจกรรมของผู้สูงอายุตามบริบทของภูมิปัญญาท้องถิ่น, Thailand Research Expo and Symposium 2022 งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565, 1 - 5 สิงหาคม 2565 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์. กรุงเทพฯ : สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.).
 • 2019, The improvement of government public building facilities for Universal Design: the case study in Chiang Mai., International Architectural Symposium 01, CHORFAR Academic journal Vol.01, Faculty of Architecture, Souphanouvong University, Luang prabang, Laos
 • 2019, The universal design improvement of space and accommodation in religious place in Chiang Mai: the case study of Wat Chedi Luang, 7th International Conference for Universal Design in Bangkok 2019, March 4-6, 2019, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand.
 • 2018, Enhancing the experience of World Heritage Sites via Cycling for Chiang Mai University, Thailand, International Symposium on Lowland Technology (ISLT2018), September 26th- September 28th, 2018 at Hanoi,Vietnam.
 • 2016, การค้นหาอัตลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทศวรรรษก่อตั้ง, The 7th Built Environment Research Associates’ Conference 2016 : BERAC 7. ปทุมธานี: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต.
 • 2016, การจัดทำแนวทางและค้นหารูปแบบในงานสถาปัตยกรรมล้านนาร่วมสมัยที่เหมาะสมกับเมืองอนุรักษ์, เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาวิชาการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 หัวข้อ “ล้านนากับเพื่อนบ้าน”. เชียงใหม่: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 • 2016, การเก็บรักษาอาคารอนุรักษ์พิพิธภัณฑ์เสมือนและเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม กรณีศึกษา: คุ้มเจ้าบุรีรัตน์มหาอินทร์, The 7th Built Environment Research Associates’ Conference 2016 : BERAC 7. ปทุมธานี: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต.
 • 2015, Long Stay Resort, การประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติและการสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา หัวข้อ “ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์” ระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2558 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 • 2014, ผลงาน “เรียนสถาปัตย์ทำไม ?”
 • 2013, Urban / Architecture / Decode : A case study in Chiang Mai, South-East Asia Smart City Symposium “Smart City : The Next Generation”, 8 – 9 June 2013. Burin, Germany.

  วารสารวิชาการ / research / academic papers

 • 2017, Infrastructure Factors Influencing Urban Cycling in a Cultural Heritage City, Veridian E-Journal, Silpakorn University, International (Humanities, Social Sciences and Arts), 10(4), 319- 334. TCI.

  ผลงานสร้างสรรค์ / other academic works

 • 2022, "หอสมุดในภาพลักษณ์ใหม่: โครงการปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุด และภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”, สถาปัตย์นิทรรศน์ นิทรรศการเผยแพร่ผลงานออกแบบและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6. สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (CDAST). 20 - 25 ธันวาคม 2565 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร.
 • 2021, การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล: โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารสาธารณะ ศูนย์บริการสาธารณสุขลำปางหลวง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลลำปางหลวง, สถาปัตย์นิทรรศน์ นิทรรศการเผยแพร่ผลงานออกแบบและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5. สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (CDAST). 14-19 ธันวาคม 2564 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร.
 • 2021, โครงการออกแบบและวางผังย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก., สถาปัตย์นิทรรศน์ นิทรรศการเผยแพร่ผลงานออกแบบและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5. สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (CDAST). 14-19 ธันวาคม 2564 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร.
 • 2020, โครงการ นอน นิมมาน 13 บูทีค โฮเทล เชียงใหม่., สถาปัตย์นิทรรศน์ นิทรรศการเผยแพร่ผลงานออกแบบและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4. สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (CDAST). 15-20 ธันวาคม 2563 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร.

  ผลงานวิจัย / research works

 • 2020, การพัฒนากลไกส่งเสริมนวัตกรรมสภาพแวดล้อมสังคมผู้สูงวัย ภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2560-2563), ทุนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์.
 • 2020, การรับรู้ขนาดของตัวอักษรบนป้ายนำทางและผลกระทบกับระยะการมองของผู้สูงอายุในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่., ทุนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์.
 • 2019, การปรับปรุงพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของอาคารสาธารณะของรัฐ เพื่อเป็นมิตรกับคนทั้งมวล (The improvement of government public building facilities for Universal design), ทุนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์.
 • 2019, การสำรวจคุ้มหลวงลำพูน., ทุนสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ . รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
 • 2018, การค้นหาแนวทางและรูปแบบในงานสถาปัตยกรรมล้านนาร่วมสมัยที่ เหมาะสมกับเมืองอนุรักษ์., ทุนล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์.
 • 2018, การปรับปรุงพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในศาสนสถานเพื่อเป็น มิตรกับคนทั้งมวล (The universal design improvement of space and accommodation in religious place in Chiang Mai), ทุนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
 • 2018, ระบบผนังห้องน้ำสำเร็จรูปเพื่อคนทั้งมวล (Toilet Partition for Universal Design)., ทุนอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (เชียงใหม่). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์.