ARCH CMU LECTURER

Faculty of Architecture, Chiang Mai University


คณาจารย์พิเศษ


อาจารย์ธวัชชัย เตริยาภิรมย์
อาจารย์พิเศษ
arc01@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยา รัตนพฤกษ์
อาจารย์พิเศษ
suriya.r@cmu.ac.th
อาจารย์ไชยยันต์ ปานะจำนงค์
อาจารย์พิเศษ
arc02@cmu.ac.th