ARCH CMU LECTURER

Faculty of Architecture, Chiang Mai University


คณาจารย์ลาศึกษาต่อ/ลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะบุญ นิลแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
piyaboon.n@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาวลี จินดาพล
รองศาสตราจารย์
sumavalee.ch@cmu.ac.th
อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ เพ็ชรสุริยา
อาจารย์
Natthakit.p@cmu.ac.th
อาจารย์วรางคณา จวงจันดี
อาจารย์
warangkana.ju@cmu.ac.th
อาจารย์ภูมิ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ
อาจารย์
poom.sub@cmu.ac.th
อาจารย์อลิษา หงษ์ทอง
อาจารย์
alisa.h@cmu.ac.th
นางสาวกณิศา สัตยานุรักษ์
พนักงานปฏิบัติงานช่วยสอน
kanisa.s@cmu.ac.th
อาจารย์พิไลพร นุ่นมา
อาจารย์
pilaiporn.n@cmu.ac.th
อาจารย์พิชญ์วุฒิ วิรุตมวงศ์
อาจารย์
pitchawut.v@cmu.ac.th
อาจารย์ปวร มณีสถิตย์
อาจารย์
paworn.m@cmu.ac.th
อาจารย์ยุพเรศ สิทธิพงษ์
อาจารย์
yuppared.s@cmu.ac.th