ARCH CMU LECTURER

Faculty of Architecture, Chiang Mai University


คณาจารย์ลาศึกษาต่อ/ลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะบุญ นิลแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
piyaboon.n@cmu.ac.th
อาจารย์ธนพร พันธุ์นรา
อาจารย์
tanaporn.pannara@cmu.ac.th
อาจารย์ปวร มณีสถิตย์
อาจารย์
paworn.m@cmu.ac.th
อาจารย์ยุพเรศ สิทธิพงษ์
อาจารย์
yuppared.s@cmu.ac.th
นางสาวกณิศา สัตยานุรักษ์
พนักงานปฏิบัติงานช่วยสอน
kanisa.s@cmu.ac.th