ไกรธีระ ลอลือเลิศ

Email: kraithera.l@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ประวัติการทำงาน

ประวัติการศึกษา

  • 2010

    Master of Arts

    Art Space and Nature The University of Edinburgh

  • 2004

    ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

    ภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

zz