วัชรพงษ์ ชุมดวง

Email: watcharapong.c@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ผลงานตีพิมพ์

 • • The Survey for the Preparation of Appropriate Environment, Facility and Safety for the Elderly in Mae Hia Sub-district Municipality. การประชุมวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 "วิถีวิจัย : ทศวรรษที่ 5 สู่ความเป็นเลิศ" หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • • The Survey for the Preparation of Appropriate Environment, Facility and Safety for the Elderly in Nong Tong Pattana Sub-district Municipality. การประชุมวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 "วิถีวิจัย : ทศวรรษที่ 5 สู่ความเป็นเลิศ" หอประชุมมหาวิทยาลัย

งานวิจัย

 • วิจัยโครงการการพัฒนาผังแม่บทบูรณาการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน พื้นที่พิเศษอุทยาน ประวัติศาสตร์สุโขทัย–ศรีสัชนาลัย –กำแพงเพชร เชื่อมโยงเมืองเก่าบางขลัง–บางพาน–ไตรตรึงษ์, ทุนวิจัยสำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพง
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • การสำรวจข้อมูลพื้นที่ในชุมชนเพื่อเตรียมการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสิ่งอำนวยความสะดวก ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • การสำรวจข้อมูลเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนาเพื่อเตรียมการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะ สมสิ่งอำนวยความสะดวก ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • การใช้ไม้ไผ่เพื่อเป็นวัสดุก่อสร้างบ้านพักอาศัยที่ยั่งยืนในเขตภาคเหนือตอนบน
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอุทยานตำนานศิลป์เพื่อเชิดชูคุณค่างานศิลปะในท้องถิ่น
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบถนนวัฒนธรรม
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • โครงการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้คุณธรรม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัดสบลืน อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • โครงการการศึกษาระบบถอดประกอบเรือนไทยในการพัฒนาเป็นบ้านเพื่อกรณีฉุกเฉิน
 • 2020

 • การศึกษาแนวทางพัฒนาปฏิสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายระดับชุมชนท่องเที่ยว และกลไกการสนับสนุน ตามแนวแกนมรดกโลก ศรีสัชนาลัย-สุโขทัย-กำแพงเพชร ภายใต้แนวคิดเมืองสร้างสรรค์
 • 2020

  Header
 • การพัฒนาหัตถกรรมศิลปะพื้นบ้าน วัฒนธรรมประเพณีและกิจกรรมสร้างสรรค์ของเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยว ตามแนวแกนเมืองมรดกโลก ศรีสัชนาลัย-สุโขทัย-กำแพงเพชร ภายใต้แนวคิดเมืองสร้างสรรค์
 • 2021

  Header
 • R000022561 ระบบสัณฐานเครือข่ายย่านสร้างสรรค์ ตามแนวแกนเมืองมรดกโลก กำแพงเพชร สุโขทัย ศรีสัชนาลัย
 • 2021

  Header
 • การจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเเละสถาปัตยกรรมเมืองน่าน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบนฐานวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์

งานเผยแพร่

  2017

 • บทความการศึกษาแนวคิดเพื่อการออกแบบพุทธอุทยานรัตนมหาเจดีย์ ในศรีลังกา อินเดีย และจีน, วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCI กลุ่ม 2) Vol 4 No 1 (2017): VOL.4 NO.1
 • 2017

 • บทความพลังชีวิตกับศิลปะสถาปัตยกรรมร่วมสมัย, การประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติ หัวข้อ “ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์” 30 มีนาคม 2560 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2017

 • บทความหลักเกณฑ์ออกแบบพุทธอุทยานรัตนมหาเจดีย์ของมูลนิธิพระบรมธาตุในสังฆราชูปถัมภ์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา, บทความการประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติ หัวข้อ “ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์” 30 มีนาคม 2560 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2015

 • โปสเตอร์งานสร้างสรรค์ อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดเชียงใหม่ โครงการประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติ “ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์” 2 เม.ย.2558