ปิยชนน์ อุนจะนำ

Email: piyachon.o@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ประวัติการทำงาน

ประวัติการศึกษา

  • 2018

    Master of Engineering

    Architecture Kyoto Institute of Technology

  • 2016

    สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

    สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

zz