ปรานอม ตันสุขานันท์

Email: pranom.t@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ประวัติการศึกษา

 • 2546

  Doctor of Philosophy

  Advanced Architectural Studies University College London

 • 2530

  การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต

  การวางแผนภาคและเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 2523

  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

  สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

งานวิจัย

  2020

 • The Southeast Asian Neighborhoods Network (SEANNET) Project
 • 2020

 • สำรวจพื้นที่ทางสังคม: อัตลักษณ์ ปฏิบัติการ และภาพตัวแทน
 • 2020

  Header
 • Regeneration of Dwelling Culture and Cultural Landscape of the Waterfront Village in Southeast Asia and Dissemination of the Method through Reverse Innovation

งานเผยแพร่

  2017

 • สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 16(1), 85-107.
 • 2015

 • Sustainability, Energy & the Environment. (585-602). Kobe: International Academic Forum.
 • 2013

 • ปรานอม ตันสุขานันท์. (2556). การอนุรักษ์ชุมชนเมือง. (383 หน้า). เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้.