รัตน์ ตัณฑจำรูญ

Email: ruht.t@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ประวัติการศึกษา

 • 2007

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

  เทคโนโลยีอาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 • 1995

  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

  วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานตีพิมพ์

 • • The Cost Effectiveness of Typical Materials in Relation to Indoor Comfort of Passive Cooling Strategies Appropriate for Small One Story House in Chiang Mai, Thailand. The 13th Conference on Computer-Aided Architectural Design Research in Asia Faculty of A

งานวิจัย

  ผู้ร่วมวิจัย
 • การพัฒนาบทเรียนเรื่องการทดสอบการไหลของอากาศในอาคารด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • การใช้ไม้ไผ่เพื่อเป็นวัสดุก่อสร้างบ้านพักอาศัยที่ยั่งยืนในเขตภาคเหนือตอนบน
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • การพัฒนาชุดอุปกรณ์ทดสอบคุณสมบัติทางความร้อนของวัสดุผนังอาคาร
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • โรงเรียนประถมพอเพียงสำหรับเด็กยากจน (กรณีศึกษา) จังหวัดเชียงใหม่
 • 2020

  Header
 • การพัฒนาส่วนผสมผนังดินอัดสานต่อเอกลักษณ์อาคารล้านนา

งานเผยแพร่

  2016

 • บทความวัสดุและการก่อสร้างสถาปัตยกรรมตะวันตกในล้านนา, สถาปัตยกรรมล้านนาการประชุมสัมมนาวิชาการล้านนาคดีศึกษา มช.ครั้งที่ 2 "ล้านนากับเพื่อนบ้าน", 2559
 • 2012

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการภายในประเทศ
 • การเปรียบเทียบการผลการเีรียนของนักศึกษาโครงการรับตรงกับโครงการคัดเลือกส่วนกลาง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2011

  งานตีพิมพ์ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ วารสารภายในประเทศ
 • บ้านอนุรักษ์พลังงาน
 • 2011

  งานตีพิมพ์ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ วารสารภายในประเทศ
 • เตรียมเขียนบทความทางวิชาการเพื่อรอการตีพิมพ์
 • 2010

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการภายในประเทศ
 • An application on passive cooling house in Chiang Mai
 • 2008

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการนานาชาติ
 • The cost effectiveness of typical materials in relation to indoor comfort of passive cooling strategies appropriate for small one storey house in Chiang Mai, Thailand
zz