ดำเนิน เต๋จ๊ะใหม่

Email: damnoen.t@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ประวัติการศึกษา

 • 2553

  สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

  สถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 2547

  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

  เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคพายัพ

ผลงานตีพิมพ์

  2021

 • • การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล: โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารสาธารณะ ศูนย์บริการสาธารณสุขลำปางหลวง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลลำปางหลวง / โครงการ “สถาปัตย์นิทรรศน์” ครั้งที่ 5 (5th Architecture & Design Exhibition 2021)

งานวิจัย

  ผู้ร่วมวิจัย
 • ภาพสะท้อนของความทันสมัย : บันทึกและทบทวนบทบาทของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่เมืองเชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๒๗ – ๒๕๑๘
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • การก่อรูป และการใช้สอยที่ว่างในหมู่บ้านไทยภาคเหนือ กรณีศึกษา หมู่บ้านเปียงจังหวัดเชียงใหม่

งานเผยแพร่

  2021

  ผลงานสร้างสรรค์
 • การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล: โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารสาธารณะ ศูนย์บริการสาธารณสุขลำปางหลวง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลลำปางหลวง / โครงการ “สถาปัตย์นิทรรศน์” ครั้งที่ 5 (5th Architecture & Design Exhibition 2021)