จิรันธนิน กิติกา

Email: chiranthanin.kitika@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ประวัติการศึกษา

 • 2016

  Doctor of Philosophy

  Architecture Kyoto Institute of Technology

 • 2014

  Master of Engineering

  Architecture and Design Kyoto Institute of Technology

 • 2013

  สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

  สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • 2009

  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

  สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานวิจัย

  2020

 • NRCT5-RSA63004-20 ตีความประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่และ “พื้นที่สาธารณูปโภค” (ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร)
 • 2020

 • สำรวจพื้นที่ทางสังคม: อัตลักษณ์ ปฏิบัติการ และภาพตัวแทน
 • 2021

 • ตีความประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่และ “พื้นที่ของสาธารณูปโภค” (ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร)
zz