จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ

Email: jaturong.pokhara@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ประวัติการทำงาน

ประวัติการศึกษา

 • 2546

  การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต

  การวางแผนชุมชนเมืองและ สภาพแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • 2542

  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

  สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • 2011

  Doctor of Philosophy

  Architecture Oxford Brookes University

zz