อาจารย์ภัทรา รังสิโรจน์

Email : patra.l@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ประวัติการศึกษา / Educations

  • 2009, Master of Science, Facility and Environment Management, University College London

  • 2008, สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, สถาปัตยกรรม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • 2006, สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), สถาปัตยกรรม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย