ณวิทย์ อ่องแสวงชัย

Email: nawit.ong@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ประวัติการศึกษา

 • 2006

  Doctor of Engineering

  Architecture and Architectural Engineering Kyoto University

 • 2003

  Master of Engineering

  Architectural and Environmental Design Kyoto University

 • 1996

  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2)

  สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลงานตีพิมพ์

 • • Wrought-Iron : Product of Culture of Fear in Houses in Chiang Mai Urban Area. งานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 “วิถีวิจัย : นวัตกรรมเพื่อชีวิต” วันที่ 19–20 ธันวาคม 2551 (โปสเตอร์) หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หน้า -. 2008. 1
 • • AN IMPACT OF HOUSING DEVELOPMENT PROJECTS ON LAND USE PATTERN IN CHIANG MAI CITY PLANNING CONTROL AREA. The 3rd International Symposium on Architecture and Culture Suvarnabhumi 2008 (ISACS) ภายใต้ชื่อ “Local Wisdom, Universal Future (ISACS 2008)” ในวันที่
 • • AN IMPACT OF HOUSING DEVELOPMENT PROJECTS ON LAND USE PATTERN IN CHIANG MAI CITY PLANNING CONTROL AREA. The 3rd International Symposium on Architecture and Culture Suvarnabhumi 2008 (ISACS) ภายใต้ชื่อ “Local Wisdom, Universal Future (ISACS 2008)” ในวันที่
 • • ARCHITECTURE OF SHAN MONASTERIES: A COMPARISON BETWEEN SOUTHERN SHAN STATE AND NORTHERN THAILAND. The 3rd International Symposium on Architecture and Culture Suvarnabhumi 2008 (ISACS) ภายใต้ชื่อ “Local Wisdom, Universal Future (ISACS 2008)” ในวันที่ 20 –
 • • ARCHITECTURE OF SHAN MONASTERIES: A COMPARISON BETWEEN SOUTHERN SHAN STATE AND NORTHERN THAILAND. The 3rd International Symposium on Architecture and Culture Suvarnabhumi 2008 (ISACS) ภายใต้ชื่อ “Local Wisdom, Universal Future (ISACS 2008)” ในวันที่ 20 –
 • • PARADIGM SHIFT IN LANNA ARCHITECTURE IN CHIANG MAI DISTRICT. การประชุมวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 "วิถีวิจัย : ทศวรรษที่ 5 สู่ความเป็นเลิศ" หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หน้า -. 2009. 1 พ.ย. 25 2009 12:00AM (บทความวิชาการเสนอ
 • • ผังเมืองเชียงใหม่กับการรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติทางธรรมชาติ (เอกสารประกอบการประชุม). การประชุมวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 "วิถีวิจัย : ทศวรรษที่ 5 สู่ความเป็นเลิศ" หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หน้า -. 2009. 1 พ.ย
 • • A Comparative Study on the Architectural Characteristics of Shan Stule Monasteries in Southern Shan State Myanmar and Northern Thailand during the Late 19th and Early 20th Centuries. The 10th International Conference on Thai Studies, Thai (ICTS10) มหาวิทย
 • • CHIANG MAI URBAN PHENOMENON BY TRANSFIGURATION OF LOY KRATONG. การประชุม 4th ANNUAL ENAME INTERNATIONAL COLLOQUIUNM: BETWEEN OBJECTS AND IDEAS, RE-THINKING THE ROLE OF INTANGIBLE HERITAGE GHENT, BELGIUM หน้า -. 2008. 10 มี.ค. 26 2008 12:00AM (บทความวิชากา
 • • ณวิทย์:อ่องแสวงชัย. End of The PM (Post Modern). Arch 4D, Apr 2008, Issue 147 2008 ; 1 : - . (วารสาร)
 • • ณวิทย์:อ่องแสวงชัย. Japan-ness in Architecture. JARS (Journal of Architectural/Planning Research and Studies) 2008 ; 1 : - . (วารสาร)
 • • Spatial Planning of Thai Northern Cities and their Urban Architecture. Mondernity and Tradition of Architecture and Urbanism in Historic Area Cheongju University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี หน้า -. 2009. 10 มิ.ย. 8 2009 12:00AM (บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชา
 • • Formation and Transformation of Kaohong Market Town, Suphanburi, Thailand. HERITAGE 2012 3rd International Conference on Heritage and Sustainable Development ประเทศสาธารณรัฐโปรตุเกส หน้า975 -784. 2012. 2150 มิ.ย. 19 2012 12:00AM (บทความวิชาการเสนอในการประ
 • • การจัดรูปที่ว่างของหมู่บ้านละว้า บ้านดง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน. การประชุมวิชาการ ประจำปี 2555 (Built Environment Research Associates’ Conference: BERAC 3. 2012) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กรุงเทพฯ หน้า -
 • • โครงการศึกษาทรัพยากรด้านสถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมในเขตเทศบาลเมืองน่าน เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน. เชียงใหม่: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.); 2012. 131หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย)
 • • โครงการศึกษาเพื่อจัดทำต้นแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ เอื้อต่อการอยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน. เชียงใหม่: การเคหะแห่งชาติ; 2012. 250หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย)
 • • โครงการออกแบบศูนย์นวัตกรรมเพื่อการออกแบบและการก่อสร้างสีเขียว. เชียงใหม่: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.); 2012. 181หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย)
 • • จุลสารล่องน่าน : จุลสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมในชุมชนเมือง น่าน ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2556. จังหวัดเชียงใหม่: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2013. คลองช่าง (เอกสารวิชาการที่เป็นบรรณาธิการ)
 • • จุลสารล่องน่าน : จุลสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมในชุมชนเมือง น่าน ฉบับที่ 2 กันยายน 2556. จังหวัดเชียงใหม่: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2013. คลองช่าง (เอกสารวิชาการที่เป็นบรรณาธิการ)
 • • The Study of Architectural and Cultural Resources in Nan Municipality Area for Encouraging Community Based Tourism. International Critical Tourism Studies Conference V บอสเนีย แอนด์ และเฮอร์เซโกวีนา หน้า358 -373. 2013. 16 มิ.ย. 25 2013 12:00AM (บทความวิชา
 • • Transformation of Urban Elements in the Old Town Area Songkhla, Thailand. ISAIA 2012 : 9th International Symposium on Architectural Interchanges in ASia Gwang-Ju, Korea : October 22-25, 2012 หน้า68 -73. 2012. 6 ต.ค. 22 2012 12:00AM (บทความวิชาการเสนอในการ
 • • พัฒนาการของการจัดองค์ประกอบระดับในเขตเมืองเก่าสงขลา. การประชุมวิชาการระดับชาติ ICOMOS 2013 หัวข้อ “มรดกวัฒนธรรมเอเชียที่ถูกลืม : รู้ รักษา สืบสาน” คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน้า -. 2013. 8 ต.ค. 16 2013 12:00AM (บทความวิชาการเสนอในการประชุม
 • • NARA Volunteers. Magazine เข็มทิศเชียงใหม่ COMPASS Vol.9 No.133 October 2012 ต.ค. 1 2012 12:00AM; : 52 ต.ค. 1 2012 12:00AM () (บทความในหนังสือพิมพ์)
 • • สภาพแวดล้อมสรรค์สร้างในวัฒนธรรมญี่ปุ่น. Magazine เข็มทิศเชียงใหม่ COMPASS Vol.10 No.116 January 2013 ม.ค. 1 2013 12:00AM; : 54 ม.ค. 1 2013 12:00AM () (บทความในหนังสือพิมพ์)
 • • The Land of Rising Sun. Magazine เข็มทิศเชียงใหม่ COMPASS Vol.10 No.116 January 2013 ม.ค. 1 2013 12:00AM; : 50 ม.ค. 1 2013 12:00AM () (บทความในหนังสือพิมพ์)
 • • การศึกษาปัจจัยแห่งการดำรงอยู่ของอัตลักษณ์ชุมชนรอบวัดภายใต้กระแสการ อนุรักษ์และการพัฒนาในปัจจุบัน กรณีศึกษา เมืองน่าน ประเทศไทย. จังหวัดเชียงใหม่: ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2555; 2013. 123หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย

งานวิจัย

 • Nawit Ongsavangchai. (2013). The Study of Architectural and Cultural Resources in Nan Municipality Area for Encouraging Community Based Tourism. International Critical Tourism Studies Conference V. (358-369). Bosnia & Herzegovina: Sarajevo.
 • วิจัยโครงการ Formation of Cityscape in Columbo Bangkok and Kyoto throuth Modern Buddhism Monastery, ทุน สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP), 2015
 • วิจัยโครงการการจัดการทรัพยากรทางสถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมในชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบนฐานวัฒนธรรมในเขตเมืองน่าน, ทุนสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2558
 • วิจัยโครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางทรัพยากรด้านสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเมืองน่านผ่านการศึกษาพัฒนาการของเมืองและกิจกรรมทางวัฒนธรรม, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยหน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่, 2560
 • ที่ปรึกษาโครงการ
 • การก่อรูป และการใช้สอยที่ว่างในหมู่บ้านไทยภาคเหนือ กรณีศึกษา หมู่บ้านเปียงจังหวัดเชียงใหม่
 • ที่ปรึกษาโครงการ
 • การประยุกต์ใช้วิธีการสำรวจรังวัดด้วยภาพ กับงานสถาปัตยกรรมในประเทศไทย
 • ที่ปรึกษาโครงการ
 • การศึกษาปัจจัยแห่งการดำรงอยู่ของอัตลักษณ์ชุมชนรอบวัดภายใต้กระแสการ อนุรักษ์และการพัฒนาในปัจจุบัน กรณีศึกษา เมืองน่าน ประเทศไทย
 • ที่ปรึกษาโครงการ
 • การศึกษาพฤติกรรมการต่อเติมด้านหน้าอาคารเพื่อประกอบการจัดทำแนวทางการควบ คุมด้านหน้าอาคาร: พื้นที่ศึกษา ถนนท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่
 • ที่ปรึกษาโครงการ
 • เหล็กดัด: ผลผลิตวัฒนธรรมความกลัวที่พบในบ้านพักอาศัยในพื้นที่เมืองเชียงใหม่
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • Formation of Cityscape in Columbo Bangkok and Kyoto throuth Modern Buddhism Monastery
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • การศึกษา “แนวคิดทฤษฎีพอเพียงของพ่อ” ตามแนวพระราชดำริเพื่อการสร้างต้นแบบบูรณาการการเรียนการสอนศาสตร์ทาง สถาปัตยกรรม
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • การสร้างฐานข้อมูลด้านภูมิทัศน์ในเขตผังเมืองรวมเชียงใหม่
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • สภาพภูมิทัศน์วัฒนธรรมล้านนาที่คงเหลือในเมืองเชียงใหม่
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • โครงการผลกระทบการขยายตัวของหมู่บ้านจัดสรรต่อผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
 • รองหัวหน้าโครงการวิจัย
 • การศึกษาเพื่อสร้างกรอบการพัฒนาย่านตรอกเล่าโจ้วทั้งระบบ
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • การจัดการทรัพยากรทางสถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมในชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบนพื้นฐานวัฒนธรรมในเขตเมืองน่าน
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • การศึกษาลักษณะการจัดรูปที่ว่างของเมือง และชุมชนในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • การสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมเมืองในวัฒนธรรมญี่ปุ่น
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • การสร้างเกมสถานการณืจำลองการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในงานสถาปัตยกรรมล้านนา
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชนเมืองเก่าจากความเป็นสมัยใหม่
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • พัฒนาการเเละการเปลี่ยนเเปลงของเมืองตลาดริมน้ำ – กรณีศึกษาตลาดเก้าห้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • แนวทางในการสร้างภูมิทัศน์เมืองในอำเภอขุนยวม และการออกแบบภูมิทัศน์อุทยานหินยุคออร์โดวิเชียน (443-488 ล้านปี) ในอำเภอแม่สะเรียง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • โครงการการศึกษาเพื่อออกแบบป้อมตำรวจจราจรสำหรับเมืองเชียงใหม่
 • 2020

 • แนวทางการออกแบบพื้นที่หลบภัยแกนหลักภายในบ้านกรณีเกิดแผ่นดินไหว: พื้นที่ศึกษา ชุมชนบ้านท่า ฮ่อ ต.ทรายขาว จ.เชียงราย
 • 2020

  Header
 • การจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเเละสถาปัตยกรรมเมืองน่าน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบนฐานวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์
 • 2020

  Header
 • รูปแบบการพัฒนาภูมิทัศน์วัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ย่านเมืองเก่าเชียงราย

งานเผยแพร่

  2017

 • บทความกระบวนการก่อรูปสัณฐานของเมืองดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่, การประชุมวิชาการระดับชาติ “สถาปัตย์กระบวนทัศน์” ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร องค์การมหาชน, 2560
 • 2015

  งานตีพิมพ์ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ วารสารภายในประเทศ
 • จุลสารล่องน่าน : จุลสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมในชุมชนเมือง น่าน ฉบับที่ 8 (ส.ค. - ก.ย. 57) - ฉบับที่ 10 (ธ.ค.57-ม.ค.58)จังหวัดเชียงใหม่: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2014. คลองช่าง
 • 2015

  งานตีพิมพ์ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ วารสารภายในประเทศ
 • เขียนบทความวิชาการลงในนิตยสาร compass เป็นประจำทุกๆเดือน
 • 2014

  งานตีพิมพ์ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ วารสารภายในประเทศ
 • จุลสารล่องน่าน : จุลสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมในชุมชนเมือง น่าน ฉบับที่ 3 (ตุ.ค. - พ.ย. 56) - ฉบับที่ 7 (มิ.ย.-ก.ค.57) จังหวัดเชียงใหม่: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2013. คลองช่าง
 • 2014

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการนานาชาติ
 • พัฒนาการของการจัดองค์ประกอบระดับในเขตเมืองเก่าสงขลา ใน ICOMOS 2013 International Conference คณะสถาปัตย์ มช
 • 2014

  งานตีพิมพ์ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ วารสารภายในประเทศ
 • เขียนบทความวิชาการลงในนิตยสาร compass เป็นประจำทุกๆเดือน
 • 2014

  งานตีพิมพ์ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ วารสารภายในประเทศ
 • เผยเเพร่ผลงานวิจัย ในรูปแแบบของบทความวิชาการ จากโครงการวิจัย การจัดการทรัพยากรทางสถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมในชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบนพื้นฐานวัฒนธรรมในเขตเมือง น่าน ในวารสาร Compass กุมภาพันธ์ 2557
 • 2014

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการภายในประเทศ
 • เสนอผลงานของโครงการ การจัดการทรัพยากรทางสถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมในชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบนพื้นฐานวัฒนธรรมในเขตเมือง น่าน ในรูปแบบโปสเตอร์ ณ ที่ประชุมวิชาการ พะเยา 2557 มหาวิทยาลัยพะเยา จ. พะเยา วันที่ 23-24 มกราคม 2557
 • 2013

 • 2013. (18-8 ถึง 18-28). เชียงใหม่: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 • 2013

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการนานาชาติ
 • พัฒนาการของการจัดองค์ประกอบระดับเมืองใน เขตเมืองเก่าสงขลา ในที่ประชุม ICOMOS October 2013 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2013

  งานตีพิมพ์ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ วารสารภายในประเทศ
 • เขียนบทความวิชาการลงในนิตยสาร compass เป็นประจำทุกๆเดือน
 • 2013

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการนานาชาติ
 • เผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่อง Transformation of Urban Elements in the Old Town Area of Songkhla, Thailand ณ ที่ประชุมวิชาการ 9th International Symposium on Architectural Interchanges in Asia, Oct 22-25 Gwangju, Korea
 • 2013

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการนานาชาติ
 • “The Study of Cultural Resources in Nan Municipality Area for Encouraging Community Based Tourism” ในการประชุมวิชาการ International Critical Tourism Studies Conference V ณ เมือง Sarajevo ประเทศบอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวีนา ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2556 ถึงวั
 • 2012

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการภายในประเทศ
 • ตัวแทนของคณะฯ นำเสนอผลงานเรื่อง การศึกษาเพื่อจัดทำแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อ ต่อการอยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ :กรณีศึกษา จ.แม่ฮ่องสอน ในรูปแบบโปสเตอร์ และออกบูท จัดเเสดงในงานวันวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “วิถ
 • 2012

  งานตีพิมพ์ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ วารสารภายในประเทศ
 • เขียนบทความวิชาการลงในนิตยสาร compass เป็นประจำทุกๆเดือน
 • 2012

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการภายในประเทศ
 • เผยเเพร่ผลงานวิจัยเรื่อง "โครงการศึกษาเพื่อจัดทำต้นแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัย และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน" ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครือข่ายและการบูรณาการการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
 • 2012

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการนานาชาติ
 • เผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่อง Formation and Transformation of Kaohong Market Town, Suphanburi, Thailand ณ ที่ประชุมวิชาการ HERITAGE 2012, Porto, Portugal 19-22 June 2012
 • 2012

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการภายในประเทศ
 • เรื่อง "การจัดรูปที่ว่างของหมู่บ้านละว้า บ้านดง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน" นายชยพล ศรัณยพัชร์ และ ผศ ดร ณวิทย์ อ่องแสวงชัย ในที่ประชุม Built Environment Research Associates Conference, BERAC 3, 2012 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2011

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการนานาชาติ
 • A Study on Spacial Transformation of Hue Traditional Garden Houses in the Citadel Area, Vietnam The 8th International Symposiumon Architectural Interchanges in Asia November9~12,2010 Kitakyushu International Conference Center,Kitakyushu,Japan
 • 2010

  งานตีพิมพ์ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ วารสารระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล
 • Transformation of Hue Traditional Garden Houses under the Urbanization
 • 2010

  งานตีพิมพ์ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ วารสารระดับนานาชาติ ที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลสากล
 • เขียนบทความวิชาการลงในนิตยสาร compass เป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2552 ถึงปัจจุบัน
 • 2009

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการภายในประเทศ
 • AN IMPACT OF HOUSING DEVELOPMENT PROJECTS ON LAND USE PATTERN IN CHIANG MAI CITY PLANNING CONTROL AREA
 • 2009

  งานตีพิมพ์ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ วารสารภายในประเทศ
 • MO Hotel
 • 2009

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการนานาชาติ
 • Spatial Planning of Thai Northern Cities and their Urban Architecture
 • 2009

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการนานาชาติ
 • การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในสถาปัตยกรรมล้านนา
 • 2009

  งานตีพิมพ์ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ วารสารภายในประเทศ
 • บทความวิจารณ์ "โรงแรมโม กับย่านเก่าเมืองเชียงใหม่" ลงในหนังสือ compass
 • 2009

  งานตีพิมพ์ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ วารสารภายในประเทศ
 • บทความวิจารณ์หนังสือ JAPANESE เขียนโดย อะระตะไอโซซากิ ลงในหนังสือ JAR ของสถาปัตย์ ธรรมศาสตร์
 • 2009

  งานตีพิมพ์ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ วารสารภายในประเทศ
 • วัดต้นเก๋วน คุณค่าของความจริงเเท้
 • 2009

  งานตีพิมพ์ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ วารสารภายในประเทศ
 • เรือนระรินจินดา จากอดีตสู่อนาคตงามเเห่งเมืองเชียงใหม่
 • 2009

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการภายในประเทศ
 • เสนอความก้าวหน้าในการวิจัยในรูปแบบ โปสเตอร์ของงานวิจัยเกี่ยวกับตลาดเก้าห้อง เเละเข้าร่วมประชุมในการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว
 • 2008

  งานตีพิมพ์ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ วารสารระดับนานาชาติ ที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลสากล
 • Chiang Mai Urban Phenomenon by Transfiguration of Loy Kratong
 • 2008

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการนานาชาติ
 • Formation and Transformation of Kaohong Market Town-Suphanburi
 • 2008

  งานตีพิมพ์ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ วารสารระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล
 • Formation of Hue citadel and Typology of its Garden House
 • 2008

  งานตีพิมพ์ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ วารสารภายในประเทศ
 • Hitoshi Abe; Architecture as the boundary surface
 • 2008

  งานตีพิมพ์ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ วารสารระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล
 • Transformation of Hue Traditional Garden House
 • 2008

  งานตีพิมพ์ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ วารสารภายในประเทศ
 • บทวิจารณ์หนังสือรู้สึกเเละนึกคิดเรขาคณิตของอันโดะ
 • หนังสือ Houses in South-East Asia Its Origin, Diffusion, Typology & Transformation
 • หนังสือ Transformation and Conservation of Traditional Garden Houses in Hue Citadel area, Vietnam
zz