รองศาสตราจารย์ ดร.องุ่นทิพย์ ศรีสุวรรณ

Email : angunthip.s@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ประวัติการศึกษา / Educations

 • 2012, Doctor of Philosophy, Energy, Universita Politecnica delle Marche

 • 1998, การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต, การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • 1993, วิทยาศาสตรบัณฑิต, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ผลงานทางวิชาการ / Publications

  บทความวิชาการ / research / academic conferences

 • 2019, การออกแบบเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรมชมุชนวังเวียง จังหวัด เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว., การประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติ “ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์”, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 76-87.
 • 2017, The Perception and Place of Crime in Chiang Mai, การประชุมวิชาการระดับนานาชาติไทยคดีศึกษาครั้งที่ 13, ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่, 136-147.
 • 2013, Lighting Effect and Traditional Urban Spaces in the historical city of Chiang Mai, Thailand
 • 2013, สภาพการณ์การส่องสว่างในเขตเมืองประวัติศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่, การประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติและการสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา หัวข้อ “ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์”. เชียงใหม่: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 • 2008, Development of the Comprehensive Plan Based on a community Demands, The 3rd International Symposium on Architecture and Culture Suvarnabhumi 2008 (ISACS) ภายใต้ชื่อ “Local Wisdom, Universal Future (ISACS 2008)” ในวันที่ 20 – 22 ตุลาคม 2551 , Proceeding, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น.
 • 2008, Preferable Neighborhood Context Through Children Perception, งานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 “วิถีวิจัย : นวัตกรรมเพื่อชีวิต” ในวันที่ 19–20 ธันวาคม 2551 (โปสเตอร์), หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • 2007, Preferable Neighborhood Context Through Children Perception

  วารสารวิชาการ / research / academic papers

 • 2020, ประสบการณ์การออกแบบเครือข่ายทางจักรยานสู่ต้นแบบเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, Art and Architecture Journal Naresuan University, 11(1), 214-232.
 • 2016, การใช้งานและการส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะในเขตเมืองเชียงใหม่, องุ่นทิพย์ ศรีสุวรรณ (2559). การใช้งานและการส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะในเขตเมืองเชียงใหม่. วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 3(2), 72-99.
 • 2015, Influence of Hue’ Temple Architecture on the Thai Hoa Palace in The Royal Citadel, Angunthip Srisuwan & Pham Dang Nhat Th ai (2015). Influence of Hue’ Temple Architecture on the Thai Hoa Palace in The Royal Citadel. Asian Review 2015, 28(2), 21-38.
 • 2015, คุณลักษณะของวัดประเพณีนิยมในจังหวัดเถื่อเทียนเหว้ ประเทศเวียดนาม : กรณีศึกษา วัดผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส, Pham Dang Nhat Thai, องุ่นทิพย์ ศรีสุวรรณ (2558). คุณลักษณะของวัดประเพณีนิยมในจังหวัด เถื่อเทียนเหว้ ประเทศเวียดนาม : กรณีศึกษา วัดผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส. วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2(1), 80-98.
 • 2015, สมรรถนะผนังแบบทรอมบ์ กรณีศึกษาของ ตึกแถวในกรุงพนมเปญ, Chhorvy Khat, องุ่นทิพย์ ศรีสุวรรณ และยศธนา คุณาธร. (2558). สมรรถนะผนังแบบทรอมบ์ กรณีศึกษาของ ตึกแถวในกรุงพนมเปญ. วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2(2), 11-28.

  ผลงานวิจัย / research works

 • 2020, การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาเมือง การฟื้นฟูเมืองด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเมือง., ทุนสนับสนุนทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2562 (งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม) การเคหะแห่งชาติ. รายงานฉบับสมบูรณ์.
 • 2020, แผนเพื่อการวางแผนการพัฒนาเมืองในมิติที่อยู่อาศัยรองรับโครงการพัฒนาของรัฐที่กระจายสู่ส่วนภูมิภาคภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 จังหวัดฉะเชิงเทรา., ทุนการเคหะแห่งชาติ (มีนาคม 2562-กุมภาพันธ์ 2363). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์.
 • 2020, แผนเพื่อการวางแผนการพัฒนาเมืองในมิติที่อยู่อาศัยรองรับโครงการพัฒนาของรัฐที่กระจายสู่ส่วนภูมิภาคภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 จังหวัดระยอง., ทุนการเคหะแห่งชาติ (มีนาคม2562-กุมภาพันธ์ 2563) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์.
 • 2019, การจัดการสิ่งแวดล้อมศูนย์ราชการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวคิดสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง., ทุนสนับสนุน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. รายงานฉบับสมบูรณ์.
 • 2018, การพัฒนาแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอนุรักษ์และจัดการน้ำ: พื้นที่เทศบาลเมืองลำพูน., ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (สกว.). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์.
 • 2017, การศึกษาผลกระทบการขยายตัวของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโดยรอบ., ทุนสนับสนุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. รายงานฉบับสมบูรณ์.
 • 2017, การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการจัดทำ แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชน, ทุนการเคหะแห่งชาติ. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
 • 2017, ผลกระทบของคุณลักษณะที่อยู่อาศัยที่ส่งผลต่อราคาที่อยู่อาศัย: กรณีศึกษา เมืองเชียงใหม่., ทุนสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.). รายงานฉบับสมบูรณ์.