อาภาภรณ์ วงศ์ลักษณพันธ์

Email: Arphaphon.w@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ประวัติการศึกษา

 • 2021

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

  สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • 2014

  สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

  สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • 2012

  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

  สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

zz