อาจารย์ ดร.อาภาภรณ์ วงศ์ลักษณพันธ์

Email : arphaphon.w@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ประวัติการศึกษา / Educations

  • 2021, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น, มหาวิทยาลัยศิลปากร

  • 2014, สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, สถาปัตยกรรม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • 2012, สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต, สถาปัตยกรรม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานทางวิชาการ / Publications

    วารสารวิชาการ / research / academic papers

  • 2022, แนวคิดการจัดการภูมิสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภูเก็ต, วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 13(2), 18-35. (TCI1)

    ผลงานวิจัย / research works

  • 2022, โครงการส่งเสริมและพัฒนาขยายผลทางธุรกิจนวัตกรรมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่, ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี, กวิน ว่องวิกย์การ, บุรินทร์ ธราวิจิตรกุล, ปฐวี อารยภานนท์, อัมพิกา ชุมมัธยา, อาภาภรณ์ วงศ์ลักษณพันธ์, กานต์ คำแก้ว และ ยุทธนา ทองท้วม (2565). สนับสนุนโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) (ปีงบประมาณ 2564). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์