ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ

Email: channarong.sri@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ประวัติการศึกษา

 • 2554

  Doctor of Philosophy

  Architectural Conservation and urban design Universita Politecnica delle Marche, Ancona, Italy

 • 2541

  Master of Arts

  ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • 2536

  Bachelor of Arts

  ศิลปะไทย/โบราณคดี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • 2532

  Certificate

  สถาปัตยกรรม สถาบันเทคโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคภาคพายัพ

 • 2527

  High school

  - รร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

 • 2525

  Primary school

  - รร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ผลงานตีพิมพ์

  2021

 • • คุ้มบ้านเจ้า เฮือนเก่าล้านนา ลักษณะสถาปัตยกรรมและลวดลายประดับอาคาร รางวัลชมเชย หนังสือดีเด่นแห่งชาติ ปี 2564
 • • ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาและเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ กับพันธกิจเพื่อเมืองเชียงใหม่ 1 รวมบทความวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2556 ภายใต้โครงการจัดทำผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่ ความรู้และภูมิปัญญาพื้นถิ่นสู่อาเซียน “ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ ประเพ
 • • ชาญณรงค์:ศรีสุวรรณ. โฟโตแกรมเมตรีกับงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม : ทบทวนองค์ความรู้และความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้กับงานสถาปัตยกรรมไทย. หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมไทย ฉบับที่ 9 (กันยายน 2555-สิงหาคม 2556) 2012 ; 1 : 159 - 186. (วารส

งานวิจัย

 • การศึกษาลวดลายในงานสถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่
 • วิจัยโครงการ “ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คลังความรู้ในการอนุรักษ์และจัดการภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น สู่สากล, ทุนงบประมาณแผ่นดิน, 2558
 • วิจัยโครงการจัดทำพิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum) เรื่องที่อยู่อาศัยที่เป็นเอกลักษณ์สะท้อนถึงอัตลักษณ์ความเป็นชุมชนเมืองลับแล : ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์, ทุนการเคหะแห่งชาติ, 2557
 • ที่ปรึกษาโครงการ
 • ความคาดหวังของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดนิทรรศการภายในศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา
 • ที่ปรึกษาโครงการ
 • แบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อพยากรณ์การใช้พลังงานในอาคารประเภทที่อยู่อาศัย กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • เทคนิควิธีในการออกแบบพิพิธภัณฑ์
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • การประยุกต์ใช้วิธีการสำรวจรังวัดด้วยภาพ กับงานสถาปัตยกรรมในประเทศไทย
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • สถาปัตยกรรมในพื้นที่ประวัติศาสตร์เวียงกุมกาม : กรณีศึกษา วัดกานโถม
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • แนวคิดและภูมิปัญญาของการใช้วัสดุและเทคนิควิทยาการก่อสร้างที่ปรากฏในสถาปัตยกรรมเพื่อศาสนา
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • โครงการ “ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คลังความรู้ในการอนุรักษ์และจัดการภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น สู่สากล-5781G93A1”
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • โครงการจัดทำพิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum) เรื่องที่อยู่อาศัยที่เป็นเอกลักษณ์สะท้อนถึงอัตลักษณ์ความเป็นชุมชนเมือง ลับแล : ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • โครงการวิจัยเพื่อออกแบบวางผังพื้นที่ประวัติศาสตร์กลางเมืองเชียงใหม่และ สร้างเครือข่ายเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการและเผยแพร่ข้อมูลทางด้านสถาปัตยกรรม ล้านนาและศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงภูมิภาค
 • 2020

  Header
 • ศูนย์เรียนรู้เพื่อรื้อฟื้นภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

งานเผยแพร่

  2016

 • งานสร้างสรรค์ ผลงานศิลปะร่วมฉลองในวาระครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และความสัมพันธ์ไทย ยุโรป AMICIZIA ITALO EUROPA e THAILANDESE - THAI ITALY AND EUROPE FRIENDSHIP 2015 ณ พิพิธภัณฑ์งานศิลปะร่วมสมัยของมหาวิทยาลัย Sapienza (Università di Roma Sapienza)
 • 2015

  งานตีพิมพ์ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ วารสารภายในประเทศ
 • บทความเรื่อง การปรยุกต์ใช้วิธีการสำรวจรังวัดด้วยภาพ กับงานสถาปัตยกรรมในประเทศไทย Applying of photogrammetric technique for architectural surveying in Thailand
 • 2015

  งานตีพิมพ์ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ วารสารที่ได้รับการยอมรับจากแหล่งทุนภายในประเทศ
 • พิมพ์หนังสือ รวมบทความ เมืองเชียงใหม่ สถาปัตยกรรม และความเชื่อ
 • 2015

  งานตีพิมพ์ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ วารสารภายในประเทศ
 • พิมพ์หนังสือเรื่อง เวียงกุมกาม รูปแบบสถาปัตยกรรมและการสันนิษฐาน Wiang Kum Kam and architectural presumption
 • 2014

  งานตีพิมพ์ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ วารสารระดับนานาชาติ ที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลสากล
 • จัดทำหนังสือ รวมบทความ เชียงใหม่ : สถาปัตยกรรมและความเชื่อ
 • 2014

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการภายในประเทศ
 • จัดทำหนังสือ เวียงกุมกาม สถาปัตยกรรมและการสัณนิษฐาน
 • 2014

  งานตีพิมพ์ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ วารสารระดับนานาชาติ ที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลสากล
 • เขียนบทความ ให้กับศูนย์ล้านนาคดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง พุทธสถาปัตยกรรมล้านนา วัด ผังวัด และงานสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
 • 2013

  งานตีพิมพ์ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ วารสารภายในประเทศ
 • เขียนบทความ ในหนังสือรวมบทความวิชาการ เรื่อง ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ ประเพณี และความเปลี่ยนแปลงของเมืองเขียงใหม่
 • 2013

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการภายในประเทศ
 • เอกสารประกอบการสอน วิชา สถาปัตยกรรมวิจักษ์ Architectural Appriceation
 • 2012

  งานตีพิมพ์ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ วารสารภายในประเทศ
 • บทความวิชาการเรื่อง ความรู้เรื่องโฟโตแกรมเมตริคในงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม: การศึกษาที่ผ่านมาและความเป็นไปได้ในการนำมาใช้กับการสำรวจงานสถาปัตยกรรม ไทย วารสารหน้าจั่ว ฉบับประวัติศาสตร์
 • 2012

  งานตีพิมพ์ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ วารสารภายในประเทศ
 • เขียนบทความวิชาการ เรื่อง โฟโตแกรมเมตรีกับงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม: ทบทวนองค์ความรู้และความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้กับงานสถาปัตยกรรมไทย Photogrammetry in architectural conservation: Literature review and possible applications for Thai traditional architect