ซี เลียง ฮวง

Email: ziliang.huang@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ประวัติการศึกษา

 • 2555

  Master of Architecture

  Architecture University College London

 • 2551

  Bachelor of Science

  Architecture University College London

งานวิจัย

  ผู้ร่วมวิจัย
 • การวิเคระห์สภาพแวดล้อมเมืองที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุทางจักรยาน