พิชญ์วุฒิ วิรุตมวงศ์

Email: pitchawut.v@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ประวัติการศึกษา

 • 2022

  Doctor of Engineering

  Urban Design, Planning and Disaster Management Kyushu University

 • 2016

  Master of Engineering

  Architecture The University of Tokyo

 • 2010

  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

  สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

zz