อาจารย์ ดร.พิชญ์วุฒิ วิรุตมวงศ์

Email : pitchawut.v@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ประวัติการศึกษา / Educations

  • 2022, Doctor of Engineering, Urban Design, Planning and Disaster Management, Kyushu University

  • 2016, Master of Engineering, Architecture, The University of Tokyo

  • 2010, สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), สถาปัตยกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยรังสิต