อาจารย์ธนพร พรเทวกุล

Email : thanaporn.porn@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ประวัติการทำงาน

ประวัติการศึกษา / Educations

  • 2020, Master of Architecture, Architecture (International Program), Chiang Mai University

  • 2018, สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง), สถาปัตยกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่