ธนพร พรเทวกุล

Email: thanaporn.porn@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ประวัติการทำงาน

ประวัติการศึกษา

  • 2020

    Master of Architecture

    Architecture (International Program) Chiang Mai University

  • 2018

    สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)

    สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

zz