อาจารย์ ดร.ชมพูนุท ชมภูรัตน์

Email : chompoonoot.ch@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ประวัติการศึกษา / Educations

  • 2018, Doctor of Philosophy, Architecture, Kyoto Institute of Technology

  • 2015, Master of Architectural Design, Architectural Design, Kyoto Institute of Technology

  • 2009, สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต, สถาปัตยกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานทางวิชาการ / Publications

    ผลงานสร้างสรรค์ / other academic works

  • 2021, โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์วิจัยข้าวเดิมเป็นอาคารศูนย์บริการวิชาการเพื่อความเป็นเลิศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ AMS Integrated Academic Excellence Center (AMS-IAEC)., โครงการนิทรรศการเผยแพร่ผลงานออกแบบและสร้างสรรค์ โครงการสถาปัตย์นิทรรศน์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 . สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (CDAST). 14-19 ธันวาคม 2564 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร.

    ผลงานวิจัย / research works

  • 2021, แนวทางการพัฒนาใช้สื่อดิจิตอลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแนวแกนเมืองมรดกโลก ศรีสัชนาลัย-สุโขทัย-กำแพงเพชร., ภายใต้ทุนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (ปีงบประมาณ 2564) (โครงการย่อย 8). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์.