อาจารย์ ดร.ภูมิ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ

Email : poom.sub@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ประวัติการศึกษา / Educations

  • 2014, Master of Science, Spatial Planning with Specialisation in Sustainable Urban Design, University of Dundee

  • 2011, สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต, สถาปัตยกรรม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่