ฐิตยา สารฤทธิ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

Email: titaya.s@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ประวัติการศึกษา

 • 2014

  Doctor of Philosophy

  Architecture Kobe University

 • 2010

  สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

  สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • 2008

  วิทยาศาสตรบัณฑิต

  สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานตีพิมพ์

 • • Analysis on Effect and Building Regulations with regard to Northern Thailand’s Earthquake, May 2014: Risk Perception and Response of Residents in Chiang Mai to Earthquakes
 • • International Symposium on Architectural Interchanges in Asia (ISAIA2016),Sendai,Japan,2016 ,20-23 September: “Community’s Housing Types & Resident’s Risk-Perceptions: Case study of Northern Thailand Earthquakes in 2014”
 • • ISHED conference 2012,Thongi University, Shanghai, China “Thailand flood 2011: Resident evacuation behavior and sheltering in Ayutthaya province”
 • • the 7th International Conference on Building Resilience, 2017, 27-30 November, Bangkok: “Resident’s satisfaction to Relocate Houses after 2004 Indian Ocean Tsunami, Thailand”
 • • The 9th Annual International Conference of the International Institute for Infrastructure Renewal and Reconstruction to be held in Brisbane, Australia ,2013 “Resident Living condition impact, Improvement and disaster relief from long-term flood”

งานวิจัย

  หัวหน้าโครงการวิจัย
 • หน่วยสถาปัตยกรรมเพื่อเตรียมพร้อมและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติ (โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ภายใต้วิสัยทัศน์)
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • แนวทางการออกแบบพื้นที่หลบภัยแกนหลักภายในบ้านกรณีเกิดแผ่นดินไหว:พื้นที่ศึกษา ชุมชนบ้านท่าฮ่อ ต.ทรายขาว จ.เชียงราย In-house Core Shelter Design’s for Earthquake: Tahhor Community ,Saikao ,Chiangrai (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ สกว.)
 • 2020

 • ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2563 (การศึกษาวิจัยเพื่อสร้างความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวในสถานการณ์ภัยพิบัติ)
 • 2020

  Header
 • แนวทางการออกแบบพื้นที่หลบภัยแกนหลักภายในบ้านกรณีเกิดแผ่นดินไหว: พื้นที่ศึกษา ชุมชนบ้านท่า ฮ่อ ต.ทรายขาว จ.เชียงราย
 • 2021

 • กลุ่มวิจัยเพื่อวัสดุยั่งยืนและนวัตกรรมอาคาร ประจำปี 2564

งานเผยแพร่

  2018

 • Paper, Self-Extensional Space in Relocated Housing After 2004 Indian Ocean Tsunami: Case Study of Namkem Community, PhangNga, Thailand, Journal of Disaster Research Vol.13 No.1, 2018 วารสารในฐานข้อมูล SCOPUS Q2
 • 2018

 • Proceeding, Resident’s satisfaction to relocate houses after 2004 Indian Ocean Tsumami, Thailand, Procedia Engineering, Volume 212, 2018, Pages 637-642
 • 2018

 • Titaya Sararit Journal of Disaster Research Vol.13 No.1pp. 168-176 Title: Self-Extensional Space in Relocated Housing After 2004 Indian Ocean Tsunami: Case Study of Namkem Community, PhangNga, Thailand ,Index SCOPUS,H-index-8, Quartiles-2
 • 2016

 • Proceeding, Analyze on Effect and Building Regulation in Northern Thailand’s Earthquake, May 2014: Chiangmai’s Residents Risk Perception and Response to Earthquake, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 218, 9 May 2016, Pages 85-94
 • 2014

 • Titaya Sararit ; Kondo Tamiyo :Journal of Disaster Research Vol.9 No.4. pp. 563-570 “Housing Renovation after Thailand Flood 2011 in Ayutthaya” Index SCOPUS,H-index-6, Quartiles-2
 • 2014

 • Titaya Sararit ; Kondo Tamiyo, Journal of Habitat Engineering and Design (JHED) Vol.6 No.1 "Nine Years After the Indian Ocean Tsunami 2004: Comparing Physical Conditions and Evaluating Residents' Satisfaction in Recovery House Types"
zz