อัมพิกา อำลอย

Email: aumpika.amloy@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ประวัติการทำงาน

ประวัติการศึกษา

 • 2019

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

  สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • 2016

  ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

  ภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 2009

  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

  สถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

งานวิจัย

  2021

  Header
 • R000022561 กลไกการสนับสนุนของชุมชน เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการภูมิปัญญาสร้างสรรค์ของเครือข่ายย่าน ตามแนวแกนเมืองมรดกโลก กำแพงเพชร สุโขทัย ศรีสัชนาลัย
zz