รณวีร์ สุวรรณทะมาลี

Email: ronawee.s@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ประวัติการศึกษา

 • 2004

  สถาปัตยกรรมมหาบัณฑิต

  การออกแบบชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • 2002

  สถาปัตยกรรมบัณฑิต

  เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโยลีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ

ผลงานตีพิมพ์

 • • โครงการศึกษาเพื่อจัดทำต้นแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ เอื้อต่อการอยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน. เชียงใหม่: การเคหะแห่งชาติ; 2012. 250หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย)
 • • แนวทางการพัฒนาพื้นที่สาธารณะโพธิ์ร่มรื่น อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน. เชียงใหม่: องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้; 2012. 90หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย)
 • • โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุใน พื้นที่ลำปาง. เชียงใหม่: สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.); 2012. 75หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย)
 • • พื้นที่กลางเมืองเชียงใหม่กับแนวคิดในการพัฒนา 1 รวมบทความวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2556 ภายใต้โครงการจัดทำผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่ ความรู้และภูมิปัญญาพื้นถิ่นสู่อาเซียน “ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ ประเพณี และความเปลี่ยนแปลงของเมืองเ

งานวิจัย

 • โปสเตอร์งานสร้างสรรค์ โครงการศึกษาพัฒนาพื้นที่ด้านกายภาพ และสภาพแวดล้อมเพื่อจัดทำผังแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พื้นที่ทุ่งกะโล่ โครงการประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติ “ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์” 2 เม.ย.2558
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • โครงการการศึกษาระบบถอดประกอบเรือนไทยในการพัฒนาเป็นบ้านเพื่อกรณีฉุกเฉิน
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • โครงการประเมินทิศทางและแนวทางการแก้ปัญหาโครงการบ้านเอื้ออาทร กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในพื้นที่ลำปาง
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • โครงการวิจัยเพื่อออกแบบวางผังพื้นที่ประวัติศาสตร์กลางเมืองเชียงใหม่และ สร้างเครือข่ายเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการและเผยแพร่ข้อมูลทางด้านสถาปัตยกรรม ล้านนาและศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงภูมิภาค
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • แนวทางการพัฒนาพื้นที่สาธารณะโพธิ์ร่มรื่น อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • 2021

  Header
 • R000022561 แนวทางออกแบบวางผังเครือข่ายย่านสร้างสรรค์ ตามแนวแกนเมืองมรดกโลก กำแพงเพชร สุโขทัย ศรีสัชนาลัย
zz