อนฏ กิจนุกูล

Email: Anott.k@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ประวัติการศึกษา

 • 2002

  สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

  สถาปัตยกรรมภายใน สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • 1995

  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

  สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานตีพิมพ์

 • • The Traces of Life in Thai Vernacular Architecture Case study: Abbort residence at Wat Tai Yor, Kor Yor, Songkla Province, Thailand. The Second International Architecture and Phenomenology Conference เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น หน้า -. 2009. 10 มิ.ย. 26 20

งานวิจัย

  หัวหน้าโครงการวิจัย
 • การศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมสำหรับนักท่อง เที่ยวสูงอายุบนเส้นทางท่องเที่ยวเดินเท้าในเขตเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • โครงการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้คุณธรรม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัดสบลืน อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
 • 2021

 • R000022561 การพัฒนาเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อคนรุ่นใหม่ ตามแนวแกนเมืองมรดกโลก กำแพงเพชร สุโขทัย ศรีสัชนาลัย

งานเผยแพร่

  2009

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการนานาชาติ
 • The traces of life in Thai vernacular architecture,case study: Abbot residence,Ko Yor,SongKhla provice,Thailand
zz