ธีรยุทธ อินทจักร์

Email: thirayut.inthachak@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ประวัติการศึกษา

 • 2019

  สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

  สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 2003

  สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

  สถาปัตยกรรมไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 1999

  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

  สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

งานวิจัย

 • รัฏฐา ฤทธิศร และ ธีรยุทธ อินทจักร์. (2556). การศึกษาแนวทางพัฒนาและอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเขตเมืองเก่าเชียงใหม่โดยระเบียบทางสถาปัตยกรรมเก่า. รายงานฉบับสมบูรณ์ งบเงินอุดหนุน กิจกรรมส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 25
 • ผู้ช่วยผู้วิจัย
 • การเปรียบเทียบภูมิปัญญาในการพัฒนาการของบ้านพื้นถิ่นไทลื้อระหว่างพื้นที่เลือกสรรใน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ประเทศไทยกับพื้นที่เลือกสรรในแคว้นสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • การศึกษาแนวทางพัฒนาและอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเขตเมืองเก่าเชียงใหม่โดยระเบียบทางสถาปัตยกรรมเก่า (กรณีศึกษาอาคารพานิช)
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • การใช้ไม้ไผ่เพื่อเป็นวัสดุก่อสร้างบ้านพักอาศัยที่ยั่งยืนในเขตภาคเหนือตอนบน
 • 2021

  Header
 • R000022561 ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาเครือข่ายย่านสร้างสรรค์ ตามแนวแกนเมืองมรดกโลก กำแพงเพชร สุโขทัย ศรีสัชนาลัย

งานเผยแพร่

  2017

 • สุขายะทางรูปทรงในงานสถาปัตยกรรมพระอุโบสถวัดเชียงทอง เมืองหลวงพระบาง / วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ JED: Journal of environmental design
 • 2015

 • ธีรยุทธ อินทจักร. (2558). “วัดไหล่หินหลวง : บทบาทต่อหลักธรรม (ว่าด้วยมุมมองบางประการจากหลักพุทธธรรมต่องาน ศิลปะสถาปัตยกรรม)” พุทธสถาปัตยกรรม. เชียงใหม่ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทระพรีเพลส. (110 หน้า)
 • 2015

 • แนวทางการพัฒนาตึกแถวในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม / บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ
zz