อาจารย์ ดร.สุภัค พฤกษิกานนท์ แวน เดอร์ โฮเวน

Email : supuck.p@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ประวัติการศึกษา / Educations

 • 2020, Doctor of Philosophy, Department of Technology , Management and Economics, Technical University of Denmark

 • 2011, สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, สถาปัตยกรรมหลัก, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • 2008, สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต, สถาปัตยกรรมหลัก, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานทางวิชาการ / Publications

  บทความวิชาการ / research / academic conferences

 • 2023, Identification of factors influencing an operating room design for pandemic preparedness, Tangpong, K., Waroonkun, T., & Van Der Hoeven, S. (2023, June, 3). In T. Kondo & L. Maly (Chairs), Tensions between tradition and innovation in disaster risk reduction, climate action, and reconstruction . 2023 international i-Rec conference, The International Research Institute of Disaster Science (IRIDeS), Tohoku University, Sendai, Japan.
 • 2023, Its Not Only Hygienic: Identifying Problems in Thai Community Hospital Outpatient Clinic during the First COVID-19 Outbreak, The International Council for Research and Innovation in Building and Construction (CIB) World Building Congress 2022 (online).
 • 2022, Identifying Built Environment Solutions, in Thai Community Hospital Outpatient Clinics, to Prevent the Spread of COVID-19
 • 2019, Hospital architecture quality - exploratory observation on three continents, S.ARCH 2018, Venice, Italy (ดำเนินการระหว่างการศึกษา)
 • 2019, Through the eyes of nurses: User-focused design approach for non-clinical areas of public hospitals, ARCH19, Trondheim, Norway (ดำเนินการระหว่างการศึกษา)
 • 2017, The Recycling of Plastic Bottle As Composition of Concrete Block to Increase the Efficiency of Building Insulation, International Research Conference 11 - 15 Sep. 2017, England, 232 -244.
 • 2013, การประยุกต์ใช้พื้นที่ภายในเรือนท้องถิ่นเพื่อตอบสนองต่อธุรกิจท่องเที่ยวของหมู่บ้านหัตถกรรมกลุ่ม นครชัยบุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง, Built Environment Research Associates Conference 4, 2013. ปทุมธานี: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต.
 • 2012, A Behavioral Study of Town House Residents in Bangkok
 • 2012, การศึกษาวิวัฒนาการของโบสถ์โปรแตสแตนท์ เพื่อหาอิทธิพลที่ส่งผลต่อลักษณะร่วมทางสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดเชียงใหม่, Built Environment Research Associates’ Conference: BERAC 3. 2012. ปทุมธานี: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต.

  วารสารวิชาการ / research / academic papers

 • 2023, Identifying Measures to Prevent the Spread of COVID-19 in Outpatient Clinics, Prugsiganont, S. & Waroonkun, T. (2023). Facilities, 42(3/4), 358-375. https://doi.org/10.1108/F-08-2022-0105
 • 2023, ปัจจัยทางกายภาพที่ส่งผลต่อความเครียดของบุคลากรทางการแพทย์ในห้องผ่าตัด, จุฑามาศ โชติรัตน์, สุภัค พฤกษิกานนท์ แวน เดอร์ โฮเวน. (2566). วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 10(2), 2-17. (TCI1)
 • 2022, Identifying built environment solutions, in Thai community hospital outpatient clinics, to prevent the spread of COVID-19, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1101, 1 - 17. doi: 10.3389/fbuil.2022.947211
 • 2022, Preventing the spread of COVID-19 through environmental design in Thai community hospitals, Waroonkun, T. & Prugsiganont, S. (2022). Frontiers in Built Environment, 8:947211. doi: 10.3389/fbuil.2022.947211
 • 2022, การวิเคราะห์ปัญหาทางกายภาพ เพื่อหาแนวทางการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษาอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่, สุภัค พฤกษิกานนท์, ธานัท วรุณกูล (2565). วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 9(1), 154-173. (TCI1)
 • 2021, Factors Influencing Optimal Hospital Design: A Comparative Study Between Thai and Norwegian Public Hospitals, Prugsiganont, S. & Waroonkun, T. (2021). Civil Engineering and Architecture, 9(4), 976–991.
 • 2021, optimizing patient journeys and waiting experience in public hospitals: A qualitative study comparing Thailand and Denmark, Design for Health, web of science (ISI), 5 (ดำเนินการระหว่างการศึกษา)
 • 2021, Thailand vs Denmark: Improving Patient Journeys and Waiting Area Facilities Through Patients and Staffs Opinion, Facilities, web of science (ISI), 39 (ดำเนินการระหว่างการศึกษา)
 • 2019, Identification of space management problems in public hospitals: The case of Maharaj Chiang Mai Hospital, Facilities, web of science (ISI), 37. (ดำเนินการระหว่างการศึกษา)
 • 2012, การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์ความรู้เรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงใหม่, วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหารวิทยาลัยนเรศวร, 2(2), 4-12.