อาจารย์ ดร.รุ่งพรรษา น้อยจันทร์

Email : rungpansa.n@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ประวัติการศึกษา / Educations

 • 2019, Doctor of Engineering, Architecture, The University of Kitakyushu

 • 2015, สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, สถาปัตยกรรม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • 2013, วิทยาศาสตรบัณฑิต, สถาปัตยกรรม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานทางวิชาการ / Publications

  บทความวิชาการ / research / academic conferences

 • 2019, แนวทางการจัดระบบสาธารณูปโภคสำหรับศูนย์พักพิงชั่วคราวในสถานศึกษา เพื่อรองรับเหตุอุทกภัย., The 11th Built Environment Research Associates Conference (BERAC2020), ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2563 (pp 97-101). ปทุมธานี: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต.

  วารสารวิชาการ / research / academic papers

 • 2023, การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะสิ่งปกคลุมผิวดินและคุณภาพน้ำในพื้นที่ หมู่บ้านโป่งแยงใน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, Rungpansa Noichan, Yuppared Sittipong, Paworn Maneesatit & Ronawee Suwantamalee. (2566). วารสารวิชาการภูมิสถาปัตยกรรม, 5(1), 109-130. (TCI2)

  ผลงานวิจัย / research works

 • 2021, การพัฒนาท่องเที่ยวแบบยั่งยืนเพื่อคนรุ่นใหม่ ตามแนวแกนเมืองมรดกโลก กำแพงเพชร สุโขทัย ศรีสัชนาลัย., สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (ปีงบประมาณ 2563). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์.
 • 2021, การศึกษาวิจัยเพื่อสร้างความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวในสถานการณ์ภัยพิบัติ., ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช.(2563). รายงานฉบับสมบูรณ์.
 • 2021, โครงการแนวทางบริหารจัดการน้ำบ้านโป่งแยงในอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วม., ทุนอุดหนุนโครงการวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปีงบประมาณ 2563). รายงานฉบับสมบูรณ์.