ธานัท วรุณกูล

Email: tanut.w@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ประวัติการศึกษา

 • 2007

  Doctor of Philosophy

  Architectural and Engineering Management Griffith University

 • 1996

  Master of Philosophy

  Civil Engineering Griffith University

 • 1993

  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

  วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัย รังสิต

งานวิจัย

 • บทความการพัฒนาอิฐบล็อกซีเมนต์ผสมเศษจากขวดน้ำาพลาสติกประเภท PET ให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมสำาหรับการใช้งานเป็นผนังชนิดไม่รับน้ำหนัก, BERAC VII, 2016 ISBN: 978-974-466-500-3
 • วิจัยโครงการการพัฒนาผนังคอนกรีตบล็อกที่บรรจุขวดพลาสติกประเภท PET เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคาร, ทุนวิจัยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2560
 • วิจัยโครงการการพัฒนาผนังคอนกรีตบล็อกที่บรรจุขวดพลาสติกประเภท PET เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคาร, ทุนสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2559
 • วิจัยโครงการการออกแบบวัสดุกรอบอาคารเพื่อลดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคารด้วยเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่, ทุนวิจัยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2559
 • 2021

  Header
 • กลุ่มวิจัยเพื่อวัสดุยั่งยืนและนวัตกรรมอาคาร ประจำปี 2564
 • 2021

  Header
 • แนวทางการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมด้วยทฤษฎีการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมระบบคัดกรองผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจในโรงพยาบาลชุมชน

งานเผยแพร่

  2017

 • Paper, The Development of a Concrete Block Containing PET Plastic Bottle Flakes, Journal of Sustainable Development Vol.10, No.6; 2017, ISSN: 1913-9063 และ E-ISSN: 1913-9071 วารสารในฐานข้อมูล SCOPUS Q4
 • 2017

 • Proceeding, THE RECYCLING OF PLASTIC BOTTLE AS COMPOSITION OF CONCRETE BLOCK TO INCREASE THE EFFICIENCY OF BUILDING INSULATION, International Research Conference, England, 2017
 • 2017

 • บทความแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อการเยียวยา หอผู้ป่วยอาคารสุจิณโณโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, BERAC VIII, 2017 ISBN: 978-974-466-500-3
 • 2016

 • Proceeding, Evaluation of Attributes for Healing Spaces of Medical Ward, Proceedings of the 20th CIB World Building Congress - Intelligent Built Environment for Life, 2016
 • 2016

 • บทความการศึกษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยาในหอออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ตามความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ป่วย เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง, วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (TCI กลุ่ม 1) Vol 14 No 2 (2015): กรกฎาคม – ธันวาคม
 • 2016

 • บทความสมบัติเชิงกลของคอนกรีตมวลเบาผสมต้นข้าวโพด, BERAC VII, 2016 ISBN: 978-974-466-500-3
 • 2015

 • บทความแนวทางปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยาในหอผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่จากมุมมองผู้ใช้บริการ, BERAC VI, 2015 ISBN: 978-974-466-500-3
 • 2015

 • มหาราชนครเชียงใหม่เพื่อหาแนวทางในการออกแบบปรับปรุง. วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 14(2), 75-94
 • 2014

 • บทความแนวทางการปรับปรุงปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลชุมชนเพื่อเพิ่มความพึงพอใจ, วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCI กลุ่ม 2) Vol 1 No 2 (2014): VOL.1 NO.2
zz