เวณิกา ตันพิพัฒน์

Email: waynika.t@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ประวัติการทำงาน

ประวัติการศึกษา

  • 2559

    Master of Engineering

    Project Management Tsinghua University

  • 2555

    สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

    สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์